AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Cena kapitala

Cena kapitala


Kaj omogoča program Cena kapitala.

Obračuni obresti

 • obračuni zamudnih obresti – navadno ali konformno;
 • obračuni zamudnih obresti - kombinirano – omogoča na enem obračunu konformni obračun zamudnih obresti do 28.06.2003 in od navedenega datuma navaden obračun zamudnih obresti od revalorizirane glavnice;
 • obračuni obresti navadno (linearno) s koledarskim številom v imenovalcu ali 360 dni;
 • obračuni obresti konformno (brez revalorizacije);
 • obračuni obresti s spremenljivo obrestno mero (navadno in konformno);
 • obračuni s temeljno obrestno mero;
 • obračuni z indeksom življenskih stroškov
 • obračuni z indeksom cen na drobno iz preteklega meseca; (R)
 • Obračuni z EURIBORJEM - avtomatično z izbiro banke ali ročna nastavitev
 • NOVO !!! Obračuni po davčno priznani obresti meri - avtomatična določitev davčno priznane obrestne mere

Program vsebuje naslednje baze podatkov (od leta 1991 do dneva nakupa)

 • temeljna obrestna mera (letna in mesečna) (TOM);
 • zamudne obresti;
 • indeks rasti življenskih stroškov;
 • indeks cen na drobno iz preteklega meseca (R);
 • povprečne medbančne obrestne mere (priznane obrestne mere);
 • EURIBOR (1,3,6,12 mesečni) in LIBOR (3,6,12 mesečni) za: USD, CHF, GBP, YPN;
 • tečaji Banke Slovenije od 1991 do 2006;
 • tečaji Evropske centralne banke od 1999 dalje;
 • delniški indeks SBI;
 • Tečajnica ECB (Evropske centralne banke) od leta 1999.
OPOMBA: Baze se ažurirajo enkrat mesečno po e-pošti, možen pa je tudi ročni vnos.

Evidenca posojil

 • neomejen obseg upnikov, dolžnikov, kreditov;
 • kontrola podatkov pri vnosu šifre upnika in dolžnika
 • bližnjice za hitrejši vnos podatkov, ki se ponavljajo (npr. šifra upnika, dolžnika, način obračuna obresti, št. pogodbe itd.)
 • avtomatičn zapiranje posojil;
 • avtomatičen obračun obresti za določeno obdobje za vsa ali izbrana posojila;
 • pripis obračunov obresti, ki se lahko v nadaljevanju obrestujejo ali ne;
 • enostaven način obračuna obresti za povezane osebe brez spreminjanja pogodbene obrestne mere;
 • vpis izdanih obračunov v dnevnik izdanih obračunov, ki shranjuje tudi obračun v tekstovni datoteki;
 • izpisi kartic, dnevnikov prometa, stanje posojil na določen dan, pregled posojil po zapadlosti, IOP obrazcev itd.);
 • izpisi pogodb: program omogoča evidenco pogodb, v kateri je shranjeno besedilo pogodbe in drugi podatki o pogodbi (obdobje pogodbe, datumi, itd);
 • izpisi aneksov k pogodbami - aneksi k pogodbi se lahko oštevilčijo;
 • izvoz pripisanih obresti v glavno knjigo;
 • izpisi obračunov obresti, ki v glavi nimajo podatka o upniku (za uporabo na tiskovini);
 • avtomatično zapiranje posojil pri uporabi gumba Celotno vračilo;
 • avtomatično zapiranje postavk pri uporabi gumba Evidentiranje vračila;
 • izdaja računov za odobritev posojila;
 • avtomatično kontiranje obresti po tipu posojila;
 • avtomatično spreminjanje vseh zapisov določene pogodbe ob spremembah, ki jih uporabnik vpiše v polja: upnik, dolžnik, obrestna mera, izpis, tip, valuta;
 • nastavljiva kategorizacija kreditov (npr. kratkoročni, dolgoročni, bančni, fizične osebe itd.)
 • avtomatično spreminjanje vse zapise določene pogodbe, če v glavnem oknu spremenite vrednost; Primer: spremenite vrednost polja UPNIK (npr. namesto AKC vpišete PARTNERX) v zapisu, kjer je pogodba št.13. Program bo avtomatično spremenil vse zapise pogodbe št.13 tako, da bo v polje UPNIK vpisal PARTNERX.
 • evidenca v tujih valutah z avtomatičnim preračunom v EUR in obračunom tečajnih razlik;
 • vrsta drugih nastavitev, ki omogočajo hitrejše delo s programom.

Izračun cene kratkoročnega posojila - izračun efektivne obrestne mere

 • izračun cene posojila (Izračun efektivne obrestne mere) - z enkratno provizijo in fiksnimi stroški ter konformnim obračunom obresti;
 • izračun cene posojila (Izračun efektivne obrestne mere) - Navadnim obračunom obresti - število dni je lahko 360,365 ali 366;
 • izračun cene posojila(Izračun efektivne obrestne mere) - anticipativnim obračunom obresti;
 • izračun cene posojila(Izračun efektivne obrestne mere) - konformnim obračunom obresti in mesečno provizijo;
 • primerjava cene kratkoročnega posojila s ceno posojila v tuji valuti ob čemer upošteva tečajne razlike;
 • izračun cene cassa sconta izraženo v nominalni obrestni meri ali v realni obrestni meri z upoštevanjem TOM;
 • Preračun letne obrestne mere na mesečni nivo in obratno ter skupne nominalne obrestne mere;
 • izračun realne obrestne mere pri dani nominalni obrestni meri;
 • izračun obrestne mere iz zneska glavnice in obresti.

Izračun cene dolgoročnega posojila - izračun efektivne obrestne mere

 • izračun cene posojila (Izračun efektivne obrestne mere) - z bančno garancijo, s provizijo, z enkratnimi stroški, z depozitom; upošteva se konformni ali relativni obračun obresti, odplačilo z enakimi anuitetami ali razdolžninami, vključen je lahko moratorij;
 • izračun cene dolgoročnega posojila ali leasinga iz zneska obroka in zneska posojila ob danih fiksnih in relativnih stroških ter zneska odkupne vrednosti;
 • izračun obroka pri leasingu; pri poljubni odkupni vrednosti - konformno ali relativno;
 • univerzalno okno za primerjalno analizo kakršnega koli kratkoročnega ali dolgoročnega posojila.

Izračun donosnosti finančnih naložb

 • izračun bodoče vrednosti vlog - enkratnih in periodičnih, omogoča izdelavo rentnih načrtov;
 • naložbe v tujo valuto pri dani domači in tuji obrestni meri ter predvideni spremembi tečaja.

Izračun cene plačila s kreditnimi karticami

 • izračun cene s kreditno kartico - individualni pristop oziroma za posameznega kupca;
 • splošni pristop oziroma če se vsem kupcem za gotovino prizna popust.

Amortizacijski načrti

 • z enakimi anuitetami ali enakimi razdolžninami;
 • o obeh primerih relativno in konformno;
 • avtomatičen izračun interkalarnih obresti;
 • izdelava amortizacijskih načrtov z enakimi razdolžninami in moratorijem za glavnico ter sprotnim (mesečnim, kvartalnim, polletnim in letnim) plačilom obresti;
 • število dni v imenovalcu je lahko koledarsko ali 360 dni.

Povezava med amortizacijskimi načrti in evidenco posojil

 • amortizacijski načrt lahko izvozite v evidenco posojil in pri pregledu zapadlosti izpišete na istem izpisu zapadle kratkoročne kredite in anuitete dolgoročnih kreditov v izbranem obdobju.
 • kontrolirate bančne obračune - pri izpisu stanja so ločeno prikazani kratkoročni in dolgoročni krediti.

Pregled tečajev tujih valut in preračuni

 • pregled tečajev Banke Slovenije je na voljo od leta 1992 dalje (mesečno jih dopolnjujejo, dnevne lahko s pomočjo orodja v programu vnašate s pritiskom na gumb);
 • izračun odstotnih sprememb med izbranima tečajema za poljubno obdobje in izdelava časovnih vrst;
 • preračun iz ene valute v drugo valuto po tečajih na določen dan;
 • preračun iz ene valute v drugo po fiksnih tečajih evropske zveze;
 • primerjava tečajev z rastjo inflacije in temeljno obrestno mero.

Ocenjevanje donosov

 • izračun neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosa, dobe vračila;
 • izračun praga rentabilnosti količinsko in vrednostno;
 • izračun koeficientov obračanja, dni vezave in obratnih sredstev;
 • izračun povprečne cene kapitala (virov sredstev).

Izračuni s področja nabave

 • optimizacija nabave - pri količinskem popustu in dani ceni kapitala;
 • izbor optimalnih plačilnih pogojev;
 • primerjava investicijskih ponudb - pri različnih cenah in posojilnih pogojih.

Razni izračuni

 • izračun diskonta terjatev;
 • izdelava tabele dnevnih faktorjev za cassa sconto pri določeni obrestni meri;
 • obračun avtorskih honorarjev (iz neto v bruto in obratno);
 • obračun pogodbe o delu (iz neto v bruto in obratno);
 • obračun najemnine za fizične osebe (iz neto v bruto in obratno);
 • izračun povečanja davčne osnove pri deviznih posojilih povezanim osebam;
 • izračun cene izplačila dobička (davčna bilanca, obdavčitev glede na izplačilo dobička.

Operativno načrtovanje denarnih tokov

V modulu zajemamo podatke iz:
 • Iz evidence plačilnega prometa v preteklosti
 • Iz evidence danih in prejetih posojil
 • Iz pripravljenih plačil v programu za plačilni promet
 • Iz tekočega prometa v programu za plačilni promet
 • Iz fakturne knjige
 • Iz programa Elaborat (opcija)
Program vključuje kontrolo podatkov v planu in avtomatično označevanje realiziranih postavk.

Zgledi za uporabo programa

Poleg izčrpne pomoči za uporabo programa je v programu preko 60 zgledov za uporabo programa, ki jih dopolnjujemo.

Dodatne možnosti

 • Prenos posameznega posojila iz evidence v SIT v evidenco v EUR. (Prenos je uporaben predvsem tedaj, ko obračunavate zamudne ali pogodbene obresti za obdobje pred 1.1.2007 in jih je potrebno do 31.12.2006 obračunati v SIT, nato pa preračunati v EUR in obračunati obresti v EUR).
 • Izračun efektivne obrestne mere posojila, ki smo ga evidentirali (prenos iz evidence posojil v EUR v modul za izračun EOM).
 • Avtomatična posodobitev programa (spremembe programa, ki bodo nastale v bodoče, bodo objavljene na spletni strani. Opcija v menuju avtomatično poišče datoteko za posodobitev programa).


Program Cena kapitala si lahko naložite tukaj. Cena kapitala 8.2