AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Elaborat > Nadgradnja

Elaborat 8.0 - z enim klikom do vseh preračunov

Izšla je nova verzija Elaborat 8.0 Novosti si lahko ogledate tukaj

Elaborat omogoča izdelavo

 • kompleksnih investicijskih elaboratov
 • investicijskih programov
 • dokumentov identifikacije IP
 • poslovnih in sanacijskih načrtov
 • načrtovanje finančnih tokov ...
Program je narejen na osnovi metodologije Nove Ljubljanske banke in ustreza Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Program vključuje vse dodatne izračune, ki jih zahteva delovni dokument št. 4 Evropske unije in je nepogrešljiv pri prijavah na razpise za pridobitev subvencije pri projektih za EU.

Program je na voljo v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku.

Zajamčen prihranek časa - en klik za vse preračune

Postopki v programu omogočajo visoko stopnjo avtomatiziranosti, hkrati pa vam program nudi popolno fleksibilnost. Prihranek časa v primerjavi z delom v preglednicah je 20-kraten. Celoten elaborat, poslovni načrt ali sanacijski načrt z vsemi potrebnimi izračuni je možno izdelati že v nekaj urah.

Zadovoljstvo kupcev

Preko 1000 prodanih licenc govori o učiknovitosti programa. Poglejte si referenčne liste.

Izjemna poenostavitev izdelave DIIP, IP za občine in druge uporabnike javnih sredstev. In obenem izjemna fleksibilnostki se kaže v možnostih načrtovanja raznih poslovnih dogodkov kot npr. predčasna vračila dolgoročnih kreditov, odpisi terjatev in obveznosti, odpisi zalog, prodaja osnovnih sredstev. Program avtomatično evidentira izredne prihodke ali odhodke glede na morebitno razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo.

Pri razpisih za gospodarske družbe se zaradi hitrosti in povezanosti programa uporabnik lahko ukvarja z vsebino in rezultati načrtovanja ter optimiranja. Z nekaj kliki so istočasno izdelane bilance stanja, izkazi uspeha, denarni tokovi, izračun donosnosti, kazalci uspešnosti ter vse pojasnjevalne tabele. Končni dokument se sedaj izdela hitreje in enostavneje. Pri izdelavi letnega, srednjeročnega ali dolgoročnega načrta poslovanja ali pri izdelavi investicijskega elaborata lahko upoštevate DDV, obračun davka na dobiček v skladu z zakonom (plačevanje akontacij (poračun in plačilo razlike v naslednjem letu), mesečni plan denarnih tokov pa omogoča pregledno načrtovanje likvidnosti. Načrtuje se lahko po skupinah proizvodov ali samo za celotno poslovanje .

Program je na voljo v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku.

Operativne lastnosti

 • Pri izdelavi programa smo uporabljali metodologijo NLB.
 • Program ustreza Uredbi o enotni metodologiji...
 • Program vključuje vse izračune po delovnem dokumentu 4.
 • Enostaven vnos podatkov na mesečni ali letni ravni.
 • Izpisi so na letni ali mesečni ravni .
 • Vsi podatki so med seboj povezani.
 • Izdelava grafov je avtomatična.
 • Avtomatični prevodi v angleški, hrvaški in srbski jezik brez doplačila.
 • Omogočen je uvoz slik (datotek tipa jpg, bmp).
 • Program vključuje 140 možnih poročil.
 • Izbor poročil ročen ali na osnovi že pripravljenih kazal.
 • Izpis dokumenta možen na papir ali v pdf datoteko.
 • Elektronska pomoč je interaktivna.
 • Dodatna pomoč po telefonu in e-mailu.

Zaradi navednih lastnosti je delo izjemno hitro in učinkovito ter zanesljivo.

Program samodejno:
 • Izdela časovne vrste mesečnih in letnih kalkulacij.
 • Izračuna potrebna obratna sredstva.
 • Vključuje obstoječa in načrtovana posojila v vse potrebne izkaze.
 • Izdela mesečne in letne izkaze uspeha.
 • Izdela mesečne in letne izkaze stanja.
 • Izdela mesečne in letne izkaze denarnih tokov.
 • Izračun donosnost naložbe (ISD, NSV, doba vračila).
 • Omogoča izračune občutljivosti naložbe s poljubnimi kombinacijami spremenljivk.
 • Izračuna kazalce uspešnosti poslovanja.
 • Izdela terminski plan.
 • Izdela kazalo z izbranim naborom poročil. Omejitve pri delu s programom elaborat:
 • Neomejeno število let poslovanja.
 • Neomejena prilagodljivost parametrov poslovanja.
 • Neomejeno število proizvodov ali proizvodnih skupin.
 • Neomejeno število elaboratov istočasno. Dodatne možnosti:
 • Vključitev DDV (avtomatična optimizacija plačila DDV).
 • Vključitev analize stroškov in koristi.
 • Avtomatični izračuni po delovnem dokumentu 4.
 • Avtomatični izračuni po tekočih cenah.
 • Elaborat ali načrte se lahko dela sintetično ali analitično po skupinah proizvodov.
 • Kalkulacije (in učinki naložb) se lahko vnašajo na mesečni ali letni ravni.
 • Besedila se lahko shranjujejo v txt datoteke in ponovno uvažajo.
 • Besedila iz Worda in podobnih urejevalnikov besedila se lahko uvažajo s kopiranjem.