AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Cena kapitala

Pomoč pri uporabi programa Cena kapitala

Izberite področje

Pri vnosu podatkov priporočamo, da uporabljate predvsem tipkovnico. Program vas vodi po poljih. Miška je uporabna, ko izbirate različne gumbe ali menuje.

Kako obračunati obresti - začetek


Ko začnete vnašati podatke za evidenco posojil in obračun (tudi zamudnih) obresti), storite naslednje:

1. Vnesite nov zapis (CTRL+A) za novo posojilo ali nov obračun zamudnih obresti
2. Izpolnite polja, ki so v levem zgornjem okviru.
3. Za vnos novega zneska pritisnite CTRL+S in vnesite naslednji podatek. Če je to vračilo posojila, se vpiše z negativnim zneskom.
4. Ko končate z vnosi, pritisnite gumb "Izpis obračuna".Nazaj v Menu

Polja za vnos podatkov

Upnik: potrebno je vnesti šifro upnika; če šifra upnika, ki ste jo vpisali, še ne obstaja, program praviloma odpre okno, s katerim opozori, da šifra še ne obstaja; to okno omogoča vnos podatkov o poslovnem partnerju, ki ga želimo evidentirati pod vnešeno šifro.;

Če ne vnesete ničesar (temveč pritisnete tipko enter), program avtomatično zapiše šifro najpogosteje uporabljene šifre poslovnega partnerja, ki je določena v nastavitvah (glej menu, nastavitve); kot standarna vrednost je vnešene šifra partnerja AKC; spremenite jo tako, da v menuju izberete možnost Nastavitve, nato Nastavitve in v polju "Najpogojsteje uporabljena šifra posl. partnerja" vpišete šifro, ki jo najpogosteje uporabljate.

Dolžnik: glej upnik;

Valuta: avtomatično se zapiše EUR, če pritisnete tipko ENTER ali TAB; vnesete oziroma izberete lahko tudi drugo valuto; v tem primeru bo program poiskal tečaj izbrane valute na dan začetnega datuma in ga vpisal v polje Začetni tečaj.

Poleg valute je polje za izbor tečajne liste. Na voljo so tečajne liste BS (Banka Slovenije oziroma Europske centralne banke, srednji tečaj), MEN (menjalniška tečajna lista), POD (podjetniška tečajna lista) in PTR (posebna tečajna lista.). Družba AKC zagotavlja podatke za tečajno listo Banke Slovenije. V druge tečajne liste mora uporabnik sam vnašati podatke.

Začetni datum: datum, od katerega dne se znesek obrestuje. Ta datum se avtomatično zapiše kot datum dokumenta;

Končni datum: datum do katerega se znesek obrestuje. Ta datum se avtomatično zapiše kot datum zapadlosti. Datumi se pri izpisih spreminjajo, če se tako odločite.

VD (vrsta dokumenta): Polje z vrsto dokumeta se odpre s tipko F3 ali levim dvoklikom z miško. Namenjeno je ločitvi narave poslovnih dogodkov (glavnica, obresti, stroški, tečajne razlike). Pri avtomatičnem pripisu obresti program sam zabeleži ustrezno vrsto dokumenta. Prav tako pri pripisu tečajnih razlik. Pri običajnem ročnem vnosu se samodejno se zabeleži vrednost "0", kar je oznaka za glavnico.

Tip: Posojila lahko kategorizirate npr. na dolgoročna, kratkoročna, bančna, posojila fizičnih oseb itd. V pregledih (izpisih) so posojila grupirana po teh kategorijah.

Številka pogodbe: je povezovalni element, ki povezuje npr. posojilo in vračila tega posojila; na posameznem izpisu obresti se pojavijo vsi zneski navedene pogodbe, ki ustrezajo datumu obračuna obresti. Praviloma pri novem posojilu ali novem obračunu zamudnjih obresti ne vpisujete ročno številke pogodbe, temveč le pritisnete tipko ENTER in program sam določi novo številko pogodbe. V sosednje rumeno polje lahko vnesete številko pogodbe, ki je zavedena npr. v vaši centralni evidenci pogodb. Pri naslednjih poslovnih dogodkih, ki se nanašajo na to številko pogodbe, je potrebno uporabiti postopek, ki je opisan v poglavju EVIDENCA POSOJIL - KAKO NAREDITI.

Obrestna mera: V polje obrestna mera se vpisuje "realna" obrestna mera. Če obračunate obresti z gumbom TEMELJNA OBRESTNA MERA bo program obračunal obresti kot TOM +r, pri čemer je "r" vnešena realna obrestna mera. Če boste obračunali obresti po zamudni obrestni meri, se vpisana "realna" obrestna mera ne bo uporabila. To velja tudi za "zaporedje obrestnih mer".

Status: Polje status ima vrednost OBIČAJNO in POVEZANA OSEBA. V drugem primeru se odpre dodatno polje za vnos priznane obrestne mere. Pri izpisu lahko izberemo izpis obračuna obresti po pogodbeni ali priznani obrestni meri.

Izpis: izbrati je potrebno vrsto izpisa (glej menu, vrste izpisov)

Tečaj: Pri vnosu podatkov v EUR program avtomatično zabeleži tečaj = 1. Pri vnosu drugih valut, ki jih izberete v polju VALUTA, program zabeleži tečaj ustrezne valute na dan Začetnega datuma.

Vrnjeno: posojila program loči na odprta in zaprta; zaprta posojila (vrnjena, neaktivna) so označena z vrednostjo 1. Pri nekaterih vrstah vnosov (glej menu, Način vnosa podatkov), program avtomatično označuje zapis kot vrnjen. Posojila lahko ponovno odprete ali zaprete bodisi ročno vsak zapis posebej ali iz menuja (Razne operacije, Odpiranje zapisov.

Vrsta dokumenta: Če je vpisana opcija "Krat.posojilo", se zapis obrestuje. Če za vpisana opcija "Obr.obresti" se zapis ne obrestuje. To polje omogoča, da imate v bazi tudi zapise, ki se ne obrestujejo (npr. obračunate obresti, želite jih imeti zabeležene, vendar ne želite, da se od njih obračunavajo obresti. Program samodejno opredeli vnešeno posojilo kot "Krat.posojilo". Pri pripisu obresti (program pri izpisu ponudi možnost pripisa obračuna obresti v bazo, imate možnost izbire (torej da se pripisane obresti obrestujejo ali ne).

Datum dokumenta: V polje se avtomatično zapiše, ko vpišete začetni datum obrestovanja.

Zapadlost: V polje se avtomatično vpiše, ko vpišete KONČNI DATUM obrestovanja. Spremenite ga lahko ročno z uporabo gumba Sprememba zapadlosti. Prav tako se spremeni, če izpišete aneks h pogodbi. V tem primeru se vpiše kot zapadlost datum, ki ga vpišete v aneks. Z gumbom in z izpisom aneksa lahko spreminjate zapadlost vseh zapisov (glavnice in obresti) ali samo glavnice.

Nazaj v Menu

Nastavitve

S pritiskom na gumb Nastavitve se odpre okno "Nastavitve".


Nastavite lahko naslednje lastnosti:

Izpis neposredno na tiskalnik (z ustreznim številom izvodov)

Najpogojsteje uporabljena šifra firme (to je verjetno šifra vaše firme), se pri vnosu upnika ali dolžnika samodejno vpiše, če pritisnete tipko ENTER.

Ponovitev podatkov pri novih zapisih - režim, ki omogoča extremo hitro delo pri velikem številu vnosov za isto pogodbo. Če so zneski razični, je potrebno izbrati opcijo "S", če pa so zneski enaki, opcijo "V" Program usmeri gibanje kurzorja, tako da po vnosu zneska in datuma dogodka odpre okno z vprašanjem "Ali vnesem nov zapis" in s potrditvijo tega okna je že vnešen nov zapis; izpolniti je treba le datum in znesek oziroma samo datum pri opciji "V"

Klavzula v obračunih obresti - besedilo, ki ga želite izpisati na obračunu obresti (z levim dvoklikom na polje se odpre okno, v katerega vnesete besedilo).

Kontrola podatkov o poslovnih partnerjih - pri vnosu podatkov v polje UPNIK in DOLŽNIK program preveri, če obstoja vnešena šifra in če so vnešeni podatki o nazivu ter naslovu parnterja. Če si podatki pomankljivi, odpre okno za vnos podatkov. Kontrolo lahko izklopite.

Podpisnik levo (desno) - podatek za izpis na obračunu obresti. Vnesete ga tako, da polje odprete z levim dvoklikom.

Datum za izbor tečajev - program omogoča vnos začetnih tečajev (na dan poslovnega dogodka) ter končnih tečajev (na dan pregleda ali obračuna obresti). Datum za izbor tečajev omogoča prenos podatkov o končnem tečaju v vse zapise in s tem možnost za evidentiranje tečajnih razlik (glej Evidenca posojil v tuji valuti).

Oznaka na izpisu obresti - omogoča oblikovanje izpisa z oznako. Če je oznaka AKC-02 in je številka obračuna 212, bo izpis obračuna obresti označen kot "AKC-02-00212"

Kontrolna točka na obračunu obresti je podpisnik iz baze imena omogoča samodejno uporabo podpisnika iz baze poslovnih partnerjev na izpisih za obračun obresti. Če kontrolna točka ni označena, potem bo desni podpisnik oseba, ki je navedena v nastavitvah v polju podpisnik desno. Funkcija je zelo uporabna, če kot upnik nastopajo različni partnerji.

Nazaj v Menu

Vrste izpisov

Izbirate lahko med naslednjimi izpisi obračunov obresti (v programu so urejeni po abecednem vrstnem redu):Obračuni brez revalorizacije:

 • Navadno F - navaden obračun obresti s 365 oz. 366 dnevi v imenovalcu, francoska metoda kontokorenta;
 • Navadno - navaden obračun obresti s 365 oz. 366 dnevi v imenovalcu, nemška metoda kontokorenta;
 • Linearno 360 dni F - navaden obračun obresti s 360 dnevi v imenovalcu, francoska metoda kontokorenta;
 • Linearno 360 dni - navaden obračun obresti s 360 dnevi v imenovalcu, nemška metoda kontokorenta;
 • Konformno F- konformen obračun obresti brez revalorizacije, francoska metoda kontokorenta;
 • Konformno - konformen obračun obresti brez revalorizacije, nemška metoda kontokorenta;
 • Mesečna obrestna mera - konformen obračun z mesečno obrestno mero.

Pri francoski metodi kontorenta se obresti obračunavajo od prvega dne prvega poslovnega dogodka do naslednjega poslovnega dogodka. Izračuna se saldo in od tega salda se računa obresti do naslednjega poslovnega dogodka ...
Pri nemški metodi kontokorenta se obresti računajo za vsak poslovni dogodek od začetka do konca.

Obračun z revalorizacijo:

 • Indeks živ. str. F. - Obračun, kjer je revalorizacija z indeksom življenskih stroškov, konformno, francoska metoda kontokorenta;
 • Indeks živ. str. - Obračun, kjer je revalorizacija z indeksom življenskih stroškov, konformno, nemška metoda kontokorenta;
 • TOM F- Obračun, kjer je revalozijacija TOM, konformno, francoska metoda kontokorenta;
 • TOM - Obračun, kjer je revalozijacija TOM, konformno, nemška metoda kontokorenta;
 • ICD PM FAKT. - Obračun, kjer je revalorizacija z indeksom cen na drobno iz preteklega meseca, konformno.Podatki so le do 31. 12. 2005; Stat. zavod je tedaj prenehal spremljati cene na drobno.

Obračun zamudnih obresti za že plačane terjatve:

 • Zamudne Konf. - Obračun zamudnih obresti konformno
 • Zamudne Navadno - Obračun zamudnih obresti navadno
 • Zamudne K - Obračun zamudnih obresti kombinirano (do 28. 6. 03) konformno, nato linearno) - francoska metoda
 • Zamudne KE - Obračun zamudnih obresti kombinirano (do 28. 6. 03) konformno, nato linearno) - nemška metoda, enovrstično.


Vsi tipi izpisov so namenjeni obračunu zamudnih obresti od različnih osnov npr. od zamud pri plačilu računov. Računi so bili torej plačani, pa od zamud obračunamo zamudne obresti. Izpisi omogočajo na istem obračunu neomejeno število postavk.

Program pri obračunu ne spreminja datumov obračuna obresti. Če je npr. za račun št. 1 vpisano obdobje obračuna (začetni in končni datum) od 1.1.2001 do 15. 4. 2004 in za račun račun 2 obdobje od 15. 6. 04 do 15. 3. 06, bo program obračunal obresti točno za navedeno obdobje za vsak račun posebej.
  Obračun zamudnih obresti za neplačane terjatve:

  • Zamudne Evid. - konformen obračun zamudnih obresti
  • Zamudne Evid N - navaden obračun zamudnih obresti
  • Zamudne Evid K - kombiniran obračun zamudnih obresti.

  Vsi trije tipi izpisov so namenjenipripravi podatkov za tožbe, vodenju evidence zamudnih obrestiž ter plačilu glavnice, stroškov in obresti. Obračuni zagotavljajo podatke o stanju glavnice, stroškov in obresti.

  Obračun obresti s spremenljivo obrestno mero:

  • Zaporedje Konf.. - Spremenljiva obrestna mera, obračun konformen, francoska metoda kontokorenta;
  • Zaporednje Navadno - Spremenljiva obrestna mera, obračun navaden, francoskoa metoda kontokorenta;

  Obračuni obresti s spremenljivo obrestno mero omogočajo izpis obračuna za obdobje, v katerem se obrestna mera spreminja. Npr. prvi mesec 4.5 %, nato 4.3 %...Podatke o višini obrestne mere in obdobju, za katero velja, je potrebno vpisati v okno "Zaporedje obrestnih mer", ki je dosegljivo iz menuja "Reval.faktorji"


  Nazaj v Menu

  Kako vnašamo podatke

  Program nudi vrsto možnosti, da lahko podatke vnesete hitro in učinkovito.
  • Vnos iz menuja oziroma z bližnicami   Pri delu lahko uporabite miško, izberete menu "Zapisi" in izberete vrsto vnosa ali uporabite bližnjico.

   • CTRL+A in CTRL+N omogočata vnos za novo kreditno pogodbo ali nov obračun zamudnih obresti
   • CTRL+U omogoča vnos novega zapisa za novo pogodbo, kje sta upnik in dolžnik ista kot v zapisu,
   • CRTL+S v novem zapisu ponovi večino podatkov iz prejšnjega zapisa. Če torej pritisnemo najprej CTRL +A in vnesemo podatke o novem kreditu, potem pa želimo vnesti še podatke o delnem vračilu, pritisnemo CTRL+S in pogram bo sam v novem zapisu vpisal šifro upnika, dolžnika, številko pogodbe, način obračuna itd. ; ročno je potrebno vnesti še znesek in začetni datum ter eventuelno besedilo
   • CTRL+V je namenjen vnosu enakih zneskov. Npr. vpisujemo podatke o štipendiji, ki jo je nekdo prejemal 24 mesecev v enakih zneskih. Prvič pritisnemo CTRL+A in vnesemo nov zapis, ki bo imel novo številko pogodbe, nato pa pritiskamo CTRL+V in kurzor se bo postavil v začetni datum. Tako praktično pritiskamo CTRL+V in vpisujemo datume. Vse ostale elemente vpiše program
   • CTRL+Z je namenjen vnosu podatkov za zamudne obresti, kjer so različni začetni in končni datumi, program pa samodejno vnaša podatke o upniku, dolžniku in številku pogodbe.

  • Vnos z gumbom Nov zapis   Delo z bližnjicami je hitrejše kot delo z gumbom Nov zapis, vendar omogoča tudi pomote. Če se nahajate na zapisu nekega posojila, ki ima v polju VD vrednost 1 (torej so to pripisane obresti) in pritisnete CTRL+S, bo program tudi za nov zapis v polje VD vpisal vrednost 1. Ta utegne biti napačna, če želite vpisati delno ali popolno vračilo posojila. Gumb Nov zapis ima kontrolne točke, ki jih morate označiti (gre za polji "VD" in "Vrsta dokumenta", ki določa, ali se zapis obrestuje. )

  • Pripis obresti ob izpisu obračuna


   Ko pritisnete gumb za izpis obračuna obresti, se odpre okno za izpis, v katerem je opcija "PRIPIS OBRESTI". Če izbere možnost DA, se znesek obresti, ki je na obračunu, avtomatično zapiše v bazo podatkov. Ali se bodo pripisane obresti obrestovale ali ne, prav tako določite sami (odpre se novo okno, kjer določite to vrednost).

  • Gumb evidenca vračila
   S tem gumbom vnesete podatek o plačilu obresti. Npr. dolžniku obračunate obresti in jih avtomatično pripišete v bazo podatkov. Ko želite evidentirati plačilo obresti, poiščete ta zapis (pripisane obresti)in pritisnete gumb Evidenca vračila in program vpiše vse potrebne podatke.

  • Gumb vračilo celotnega posojila
   S tem gumbom vnesete podatke o vračilu celotnega posojila. Poiščete št. pogodbe, kliknete na gumb Vrač.cel.pos. in program izračunal, koliko znaša znesek neplačano glavnice, obresti in stroškov in vnesel plačilo po teh kategorijah.

  • Hitro delo samo s tipkovnico
   Če imate množico podatkov, ki se nanašajo ne določeno posojilno pogodbo ali obračun zamudnih obresti, lahko v oknu "Nastavitve", ki ga odprete z gumbom "Nastavitve", nastavite hitri režim dela. Najprej z bližnjico CTRL+A vnesete nov zapis in vnesete podatke za prvi zapis. Nato pritisnete gumb Nastavitve in v polju Ponovitev podatkov pri novih zapisih izberete vrednos "S". Zaprete okno Nastavitve, pritisnete CTRL+S in vnesete nov podatek. Ko zapustite polje Začetni datum (s pritiskom na tipko ENTER), se odpre okno z vprašenjem "Vnos novega zapisa?". S pritiskom na tipko ENTER se vnese nov zapis in kurzor se že postavi na znesek. Delo je izjemno hitro, saj vnašate samo zneske in datume in s potrditvijo datuma se zabeleži nov zapis. Pri nastavitvi "V" se kurzor postavi na datum, tako da vpisujete samo datume. Ta nastavitev je primerna, če so zneski, ki jih vnašate, enaki, razlikujejo pa se datumi poslovnega dogodka (npr. štipedijo, odplačilo enakih anuitet pri posojilu itd.)

  • Evidenca vračila posojila s funkcijsko tipko F6
   Ta funkcija omogoča, da pri evidentiranju plačila (vračila posojila ali plačila obresti) ne iščete številke pogodbe, kar sicer program omogoča, temveč enostavno vnesete podatke o upniku, dolžniku, znesku plačila in datumu plačila (pritisnete torej CTRL+A in vpišete zgoraj navedne podatke. Na polju "Končni datum" pritisnete tipko F6 in program bo odprl okno z vsemi odprtimi pogodbami vpisanega upnika in dolžnika.   Med pogodbami izberete tisto, na katero se nanaša plačilo in pritisnete gumb "Zapiranje posojil".   Če je znesek večji od posojila, ki ste ga zapirali, se okno ponovno odpre in izberete naslednjo pogodbo.

   Nazaj v Menu

   Izpis obračuna obresti

   Ko izpisujemo obračun obresti, se moramo postaviti na zapis (ali enega od zapisov), za katerega želimo obračun obresti. Če ste na kakšnem drugem zapisu, potem poiščete pravi zapis s pomočjo iskanja zapisov (glej menu, Iskanje zapisov). Pritisnemo gumb Izpis obračuna in odpre se okno za izpis obračuna.

   Slika

   Polje Obračunsko obdobje: lahko spreminjate, vendar le naprej. Program bo obračunal obresti le od zapisov, pri katerih je začetni datum v obdobju obračuna. Če imate posojilo, ki ima začetni datum 1. 1. 2008 in delno vračilo posojila 15. 2. 2008, obresti pa obračunate za obdobje od 1. 1. do 1. 2. 2008, bo program obračunal obresti le od zneska posojila. Če boste nato obračunali obresti od 1. 2. do 1. 3. 2008, bo program za to obdobje obračunal obresti od obeh zapisov.

   Polje Pripis obresti omogoča prispis obresti v bazo podatkov. Pripis obresti in vnos plačil omogoča, da imate v evidenci posojil pregled nad vsemi poslovnimi dogodki, ki se nanašajo na posojilo.

   Polje Sprememba datumovomogoča, da začetni datum in končni datum (obrestovanja) program avtomatično spremeni. Če od posojila, ki ima začetni datum 1. 1. 2008 obračunate obresti od 1. 2. 2008 do 1. 3. 2008, bo program avtomatično spremenil začetni datum na 1. 2. in končni datum na 1. 3.2008. Ne bo pa npr. spremnil začetnega datuma, če je v obdoju obračuna (npr. 15.2.2008).
   Datuma pa ne boste želeli spreminjati, če želite obračunati obresti od zamude plačil na enem obračunu po pogodbeni obrestni meri. Če vam kupec dolguje pogodbene obresti od zneska 1000 EUR za čas od 15. 1. do 25. 1. 2008 in od zneska 1500 EUR za čas od 10. 1. do 30. 1. 2008. V tem primeru je potrebno izbrati izpis z nemško obliko kontokorenta in za polje "Sprememba datumov"vrednost NE.

   Polje Izpis obresti po PMOB omogoča, da program uporabi povprečno medbančno obrestno mero ali priznano obrestno mero, ki je vpisana v drugo polje za obrestno mero.

   Datum obračuna je praviloma končni datum obračunskega obdobja. S klikom na kontrolno točko Datum obračuna je današnji datumprogram vpiše tekoči datum. Datum se lahko vpiše tudi ročno.

   Klavzula na obračunu, ki je izpisana na obračunu obresti, lahko ročno popravite in shranila se bo za naslednje obračune. Lahko pa pritisnete gumb Izberi klavzulo in odprlo se bo okno, v katerega lahko shranjujete različne klavzule, ki jih uporabljate ob različnih priložnostih.

   Številka obračuna se generira avtomatično. Program vsak obračun zabeleži v dnevnik obračunov (ne glede na to, ali obresti pripišete v bazo podatkov), v katerem je tudi arhivska datoteka obračunov v HTML formatu. Pri vsakem izpisu ima obračun novo številko.
   V verziji 7.4 (ki je v izdelavi) se vsako leto avtomatsko generira novo zaporedje številk obračunov (začne se z 00001).

   Kontrolna točka Iz vračil najprej poplačam obresti omogoča, da se iz delnega vračila najprej poplača obresti, iz ostanka pa glavnica. Znesek obresti je v tem primeru seveda višji.

   Nazaj v Menu

   Avtomatičen izpis obračunov obresti

   Z avtomatičnim obračunom obresti lahko hitro obračunate obresti za določeno obdobje za izbranega upnika ali dolžnika. V oknu Evidenca posojil pritisnete gumb Avtomatični obračun obresti in odpre se okno Avtomatični obračun obresti

   Slika

   Določite, ali boste obračunali obresti za upnika ali dolžnika in vpišete šifro upnika ali dolžnika ter določite, ali se bodo obračuni obresti pripisovali v bazo podatkov. S pritiskom na gumb Ok se odpre okno s spiskom pogodb. Če je posojilo označeno kot vrnjeno, se ne bo pokazalo v oknu.

   Slika

   V oknu se pomikate od zapisa do zapisa in s pritiskom na gumb Tisk izpisujete obresti. Odvisno od nastavitev se obresti izpisujejo neposredno na papir ali pa se prikaže predogled obračuna. Obresti se tako kot pri posamičnem zapisu evidentirajo v dnevniku obračunov obresti.

   Nazaj v Menu

   Izpis pogodbe

   Program omogoča izpis kreditnih pogodb in aneksov k pogodbam. Najprej je potrebno vnesti podatke o posojilu ali se postaviti na zapis že vnešenih podatkov. Nato iz menuja izberete Pogodbe.

   Slika

   Odpre se okno za oblikovanje in izpis pogodb. Z gumbom Nov zapis vnesemo nov zapis (nova vrstica) in v polje "Vsebina" vpišemo opis ali značilnost pogodbe.

   Slika

   Besedilo vnašamo v polje v spodnjem levem kotu okna, ki se odpre z levim dvojnim dvoklikom z miško. Ko je okno za vnos besedila odprto, lahko besedilo vpisujemo ročno ali prenesemo s kopiranjem iz praktično vseh tekstovnih editorjev z ukazi "Kopiraj" in nato "Prilepi". Izbor fontov, velikost in barvo lahko spreminjamo z uporabo menuja. Če pritisnemo desno tipko, se odpre menu za oblikovanje besedila.

   Slika

   Izberemo opcijo "Show format toolbar" in odpre se okno za oblikovanje besedila. Besedilo oblikujemo tako, da ga označimo in nato v oknu "Format toolbar" izberemo lastnost (npr. B za poudarjeno itd.)

   Slika

   Pogodbo izpišemo s pritiskom na gumb Tisk ali gumb Tisk - 3 osebe, ki omogoča izpis pogodbe treh pogodbenih strank, npr. posojilodajalca, posojilojemalca in poroka.

   S pritiskom na gumb Spremni dopis se odpre okno, v katerem lahko izpišete spremni dopis, s katerim pošljete izpisano pogodbo posojilojemalcu ali posojilodajalcu.

   Ob izpisu pogodbe se le ta arhivira v oknu "Arhiv", ki je dosegljivo s pritiskom na gumb Arhiv.

   Nazaj v Menu

   Iskanje zapisov

   Program nam omogoča iskanje določenih zapisov po različnih kriterijih in sicer po: upniku, dolžniku ali po številki pogodbe.

   1.V polju ''Iskanje zapisov po kriteriju'' izberemo kriterij po katerem bomo iskali zapise (Upnik, Dolžnik, Pogodba).

   Slika

   2. V rdeče polje z dvoklikom ali pritiskom na tipko F3 vnesemo šifro

   Slika

   3. Označimo željeni vnos in pritisnemo tipko OK.

   Slika

   4. Nato zopet pritisnemo tipko OK in prikaže se nam tabela s prikazanimi podatki po kriterijih, ki smo jih prej določili.

   Slika

   5. Označimo željeni zapis in pritisnemo tipko "Izbor zapisov v evidenci". Prikaže se nam okno z obvestilom, da je program našel ustrezne zapise. Pritisnemo tipko V redu in še enkrat tipko OK.

   Program pa nam omogoča tudi iskanje s pomočjo čarovnika.
   1.V polju ''Iskanje zapisov po kriteriju'' izklopimo filter s pritiskom na gumb ''Filter-izklop''.
   2. Pritisnemo na gumb Čarovnik.
   3. V naslednjem koraku določimo ali bomo iskali po "ŠIFRI" ali "NAZIVU" podjetja. Ko izberemo podjetje še kliknemo spodaj na gumb ali iščemo po kriteriju "Upnik" ali "Dolžnik"

   Slika


   Nazaj v Menu

   Izvoz podatkov v .txt datoteko

   Program omogoča izvoz podatkov o pogodbah v txt format.
   V glavnem meniju je potrebno v drugem okencu pri Štev. pogodbe (puščica št.1) pritisniti tipko F3 in pokaže se nam okno za kontiranje.

   Slika

   V oknu za kontiranje moramo pod ustrezen konto zapisati postavko na debet oziroma na kredit.

   Slika

   Nato moramo pritisniti na gumb H. Izpis obračuna (puščica št.2 na prvi sliki). in v okencu za Pripis obresti izbrati DA.

   Slika

   Kliknemo OK in pokaže se nam okno za določitev zapadlosti obresti.

   Slika

   Vnesemo podatke in pritisnemo na OK nakar se nam izpiše poročilo o Obračunu pogodbenih obresti

   Slika

   Zapremo poročilo in v glavnem meniju kliknemo na Nastavitve (Puščica št. 3 na prvi sliki) in izberemo Izvoz obračunov obresti - A (Če izberemo Izvoz obračunov obresti - B bo program omogočil tudi izvoz tečajnih razlik in obresti) in OK.

   Slika

   Slika

   V oknu Izvoz 3...

   Slika

   ...izberemo Izdelaj temeljnico in program izdela datoteko TEM1.TXT, ki se nahaja v mapi kjer je shranjen program.


   Nazaj v Menu