AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Izdelava DIIP ali IP za občine

Izdelava investicijskega elaborata

Kako izdelamo invest. elaborat ali poslovni načrt z nekaj kliki (in seveda vnosom podatkov)

Delo s programom Elaborat je enostavno in hitro.

 • Najprej odpremo glavno okno

  Izračuni

 • 1. Določimo osnovne parametre elaborata ali poslovnega načrta
 • 2. Opredelimo skupine proizvodov za katere bomo prikazovali prihodke in stroške
 • 3. Vnesemo podatke o načrtovani nabavi osnovnih sredstev
 • 4. Vnesemo zgodovinske podatke
 • 5. Vnesemo, če je potrebno, atipične poslovne dogodke
 • 6. Vnesemo kalkulativne podatke - prihodki in stroški v načrtovanem obdobju
 • 7. Vnesemo načrtovana dolgoročna posojila
 • 8. Izračunamo donosnost naložbe in občutljivost
  Vsi izračuni in izkazi (bilance stanja, uspeha, denarni tok ....) so s tem izdelani. Ogledamo si jih lahko v oknu št 14, kazalce pa v oknu št. 16.

  Vnos besedil, komentarjev itd.

 • 1. Povzetek in splošni podatki
 • 2. Dejavnost, analiza prodajnega trga ...

  Izdelava grafov

 • 1. Izdelava grafov

  Končnega dokumenta in izpis

 • 1. Izdelava končnega dokumenta in izpis

  Glavno okno

  Za izračune uporabimo levo stran glavnega okna in odpiramo okna z gumbi od 1 do 16 ter vnašamo podatke, kjer je potrebno.

  Ko smo zaključili, imamo vse potrebne izračune. Če želimo popravljati vnešene podatke, odpremo ustrezno okno, popravimo podatke in pritisnemo na gumb "Celotni preračun podatkov".

  Gumbe na desni strani okna uporabimo za pisanje besedil, izdelavo grafov in oblikovanje končnega dokumenta.

  Gumb "Celotni preračun lahko uporabimo kadarkoli med izdelavo dokumenta. Če niso nujno vnešeni vsi potrebni podatki, program na to opozori. Če so vnešeni nelogični podatki, program vpraša, ali jih lahko samodejno popravi (kjer je to mogoče).  Okno št. 1 - Pogoji poslovanja


  V oknu Pogoji poslovanja opredelimo osnovne elemente našega projekta:
  • Ali bomo uporabili zgodovinske podatke
  • Način razdelitve amortizacije
  • Način vnosa podakov (letno, mesečno)
  • Začetek in trajanje projekcije, itd
  Okno št. 2 - Vrsta proizvodov

  Delamo lahko sintetično za celotno poslovanje ali po skupinah proizvodov, ki jih vpišemo v okno "Vrsta proizvodov".

  Okno št. 3 - Naložbe v osnovna sredstva

  uporabimo tako, da: 1.Pritisnemo gumb "Naložbe v osnovna sredstva" in vnesemo podatke o naložbah.

  2. Po vnosu naložb s pritiskom na gumb "Prenos plačil osnovnih sredstev - plačilo ob nabavi", določimo datume plačil, ki so enaki, kot v oknu "Naložbe v osnovna sredstva".

  3. Če želimo datume plačil za naložbe spreminjati,npr. v primeru plačil s situacijami ali v primeru, ko je plačilo za nakup razdeljeno na avans, glavno plačilo in plačilo po prevzemu, z gumbom "Določanje plačil za osnovna sredstva" odpremo okno in datume ter zneske plačil spremenimo.  V oknu 3.1. - Naložbe v osnovna sredstva vpišemo podatke.(s pomočjo gumba F3 ali dvojnim klikom z miško se odpre okno za izbor vrste proizvoda, pri pritisku na gumb Nov zapis prav tako).

  S poljem Skupina lahko na izpisih visualno ločimo in seštevamo različna osnovna sredstva (npr. če je na razpisu zahteva, da se določene vrste naložb prikažejo ločeno.)

  S poljem "Upravičene naložbe - koeficient, določimo, v kakšnem deležu je naložba upravičena. (uporablja se v primeru razpisov)

  Program avtomatično vpiše konverzijski faktor v vrednost 0.8 (uporablja se le pri izdelavi analize stroškov in koristi). Lahko ga seveda spremenite.

  Datumi plačil za osnovna sredstva so datumi nabave. Če želimo datume plačil za naložbe spreminjati,npr. v primeru plačil s situacijami ali v primeru, ko je plačilo za nakup razdeljeno na avans, glavno plačilo in plačilo po prevzemu, z gumbom "Določanje plačil za osnovna sredstva" odpremo okno in datume ter zneske plačil spremenimo.  Okno št. 4 - Izdatki za gradbeništvo To okno je zelo specifično in je namenjeno za izdelavo investicijskih elaboratov za gradbeništvo ipd. in se v večini elaboratov in poslovnih načrtov ne uporablja.

  Okno št. 5 - Zgodovinski podatki

  V večini primerov želimo pri načrtovanju izhajati iz zgodovninskih podatkov, zato jih je potrebno vnesti (če delamo brez zgodovinskih podatkov, to nastavimo v oknu "Pogoji poslovanja").  Okno št. 5.1 - Poslovni izid v preteklosti. Vnesti je potrebno poslovni izid za zanje leto, lahko pa tudi za več let (če smo izbrali opcijo Z zgodovinskimi podatki).  Okno št. 5.2 - Bilanca stanja pred naložbo. Vnesti je potrebno bilanco stanja za zanje leto, lahko pa tudi za več let (če smo izbrali opcijo Z zgodovinskimi podatki).  Okno št. 5.3 - Dolgoročna posojila pred naložbo. Vnesti je potrebno podatke o obstoječih dolgoročnih kreditih. Za vsak kredit se vpiše št. neodplačanih anuitet, pogoje posojila in izdela amortizacijski načrt. Možno je tudi predčasno odplačilo kreditov. Rezulat tega je plan odplačila posojil in plačil obresti na mesečni ravni.  Okno št. 6 - Netipični poslovni dogodki


  Ko končamo z zgodovinskimi podatki, odpremo naslednje okno (št. 6) z otvoritveno bilanco stanja in izračunanimi dnevi vezave. To okno nam omogoča:
  • vnos atipičnih poslovnih dogodkov (subvencij, odpisov, prodaje osnovnih sredstev, najema kratkoročnih kreditov itd.
  • Vnos podatkov o povečanju ali zmanjšanju davčne osnove razen davčnih olajšav pri nabavi osnovnih sredstev, ki se vnašajo individualno v oknu "Nabava osnovnih sredstev).
  • Projekcijo zgodovinskih podatkov v prihodnost (izdelavo kalkulacij)
  Okno št. 6.1 Načrtovane bilančne spremembe omogoča vnos in načrtovanje praktično vseh poslovnih dogodkov, ki niso povezani s prodajo in nabavo. Npr. najem kratkoročnega kredita se načrtuje tako, da se klikne na gumb "Kratkoročna posojila", pritisne gumb "Nov zapis" in vpiše datum ter pozitiven znesek (ki je enak za knjigovodsko in tržno vrednost. Prodaja osnovnega sredstva se vpiše na enak način, vendar se v znesek knjigovodska vrednost vpiše negativen znesek (za kolikor se bo zmanjšala knjigovodska vrednost) in prav tako negativen znesek tržne vrednosti (ki pa je enak pričakovni tržni vrednosti). Program sam evidentira eventuelne izredne prihodke ali stroške, če nastopijo, ter prilive in odlive v denarnih tokovih.  Ko zapustimo okno št. 6, nam program ponudi izdelavo projekcije načrtovanega poslovanja (kalkulacij). Če imamo kalkulacije že izdelano, lahko podatke samo preračunamo.  Zgodovinske podatke lahko projiciramo z navadnim ali verižnim indeksom. Najbolj enostavno pa je izdelati projekcijo brez sprememb in potem spremembe izdelati v kalkuaciji.  Okno št. 7. - KALKULACIJE

  Okno št. 7. - KALKULACIJE. Naslednja faza je vnos ali (če smo uporabili program za projekcijo zgodovinskih podatkov) sprememba kalkulativnih podatkov - prihodkov in stroškov.
  Podatke se lahko vnaša na mesečni ali letni ravni.  V oknu 7.1, to je letna kalkulacija, so že podatki, ki smo jih prenesli s projekcijo zgodovinskih podatkov. Če bi delali z več skupinami proizvodov, pa bi jih vnašali ročno z gumbom "Nov zapis". Podatke je potrebno vnesti le za eno leto, za ostala leta jih program kopira in jih je potrebno le spremeniti, če spremembe želimo.

  Program je prenesel iz zgodovinskih podatkov tudi dneve vezave, kar vpliva na obseg terjatev, zalog in obveznosti do dobaviteljev, ki se seveda lahko spreminjajo.

  Ker zgodovinskih podatkih stroški materiala, storitev in nabavne vrednosti blaga niso razdeljeni na fiksne in variabilne in so v kalkulacijo vsi prenešeni kot variabilni, lahko z gumbom "Spremeni dneve vezave - pomoč" to storite avtomatično, tako da se ustrezno prilagodijo tudi dnevi vezave za zaloge.

  Spremembe vnašamo bodisi ročno za vsako leto v tej maski ali v tabeli (gumb "Tabela"), lahko pa z gumbom "Spremeni", kjer jih vnašamo procentualno (lahko tudi z verižnim indeksom) za določeno število let. Prav tako lahko z gumbom "Spremeni dneve vezave" spreminjamo dneve vezave.

  Z gumbom "Sezonska komponenta" lahko vnesemo sezonsko komponento, kar vpliva na obseg terjatev, zalog in obveznosti. Program namreč preračunava podatke na mesečni ravni. Izpisi so seveda na mesečni in letni ravni.

  Gumbi "Analitični podatki" omogočajo vnos analitičnih podatkov za vse kategorije (prodajo, variabilne stroške materiala in storitev, plače in stalne stroške), prenos v kalkulacijo in ustrezne izpise.  Okno št. 8 - Izračun obratnih sredstev je samo informativne narave in pokaže potrebo po dodatnem financiranju obratnih sredstev. V tem oknu si lahko stanje vseh kategorij ogledate za kateri koli mesec v dobi projekcije.  Okno št. 9 - Začasna struktura financiranja je prav tako samo informativne narave. Z gumbi "Neto finančni tok, Prilivi, Odlivi" pa si lahko ogledate načrtovan saldo denarnih sredstev in s tem obdobje in višino morebitnega primankljaja finančnih sredstev ter seveda prilive in odlive po vrstah in času.

  Na osnovi tega lahko določite, ali je potreben kredit ali druga oblika dodatnega financiranja ter obdobje, ko nastopi ta potreba.


  Okno št. 10 - Financiranje naložbe s krediti

  V to okno vnesemo podatke o kreditu ali kreditih, ki jih potrebujemo za načrtovano poslovanje. Ko vnesemo podatek o kreditu, pritisnemu gumb "Izdelaj načrt" in s tem vključimo kredit in odplačila v vse izkaze. Če načrtujemo več kreditov, pritisnemu gumb "Nov zapis" in vnesemo podatke o naslednjem kreditu.  Okno št. 11 - Donosnost naložbe

  v tem oknu računamo različne vrste donosnosti. Za izdelavo elaborata za banko zadostuje delo v oknu št. 1, če pa se prijavljamo na razpis in je potrebno izdelati dokumentacijo v skladu z Uredbo o investicijski dokumentaciji...., uprabimo tudi druga gumba.  Okno št. 11.1 - Izračun finačne donosnosti (terminologija iz Uredbe) . Vsi podatki so že pripravljeni in potrebno je le vnesti diskontno stopnjo in pritisniti gumb "Izračun", da izračunamo neto sedanjo vrednost, interno stopnjo donosa in dobo vračila. Z gumbi modre barve pa si lahko izpisujemo rezultate pa tudi podatke, iz katerih so bili rezultati izračunani.

  Z gumbom "Analiza občutljivosti naložbe" pa odpremo okno, v kateri lahko računamo občutljivost naložbe na različne (tudi kombinirane) spremembe, npr. količina, cena, stroški, plače, davki...Rezultati se shranjujejo v niz, ki se da seveda izpisati.  Okno št. 12 - Končna struktura financiranja
  To okno nam le pokaže rezultat naših vnosov in omogoča izpis.  Okno št. 13 - Terminski plan je okno, v katerem program avtomatično zabeleži dogodke v zvezi z datumi investicij, datumi začetka poslovanja po posameznih vrsth proizvodov in datume najema dolgoročnih kreditov. Poslovne dogodke je možno spreminjati in dopolnjevati.

  Okno št. 14 - Poslovni izid, izkazi stanja in denarni tokovi je okno, v katerem se izpisujejo prej navedeni izkazi pa tudi vrsta drugih izpisov je na voljo, od pregleda načrtovanih odplačil kreditov in obresti do pregleda do pregleda amortizacije in stanja osnovnih sredstev po mesecih ali letih.

  Osnovni princip je, da se lahko vsaka številka v izkazu uspeha, v bilanci stanja in v izkazu denarnih tokov pojasni z analitičnimi podatki, ki so vzrok za njihovo oblikovanje.

  Vsi podatki so že izračunani in okno omogoča vplogled in izpis.  Okno št. 15 - Primerjava projektov nam omogoča primerjavo različnih variant in tudi različnih projektov. Primerja se donosnost naložb (NSV, relativna NSV, ISD, doba vračila), izkazi uspeha in analiza občutljivosti.

  Vsi podatki so že izračunani in okno omogoča vplogled in izpis.  Okno št. 16 - Kazalci uspešnosti poslovanja Potreben je le vnos podatkov o številu zaposlenih in klik za izpis.  Okno št. 18 - Povzetek in splošni podatki

  V oknu Podatki o investitorju vpišemo vse splošne podatke o investitorju in pa razvoj, zgodovino podjetja itd.
  V oknu Avtorji vpišemo podatke o avtorjih elaborata, odgovornih osebah itd.
  V oknu Povzetek pa programa pa so že zbrani podatki o rezultatih izračunov in je potreben le še komentar.  Okno št. 18.3 Podatki o investitorju V tekstovni editor vpišemo (ali kopiramo iz datotek tipa doc,rtf itd.) besedilo, s katerim želimo predstaviti investitorja.

  Okno št. 19: Dejavnost, analiza prodajnega trga ...

  Predvidena so vsa pomembnejša poglavja za prikaz investicijskega elaborata ali poslovnega načrta ter tudi podpoglavja, ki se samodejno vnesejo s pritiskom na gumb "Naslov poglavja - vključi". Potrebno je le vnesti ali prekopirati besedilo. Možen je izbor fontov, barve, velikost črk itd.

  Poleg tega je v oknu št. 20 še neomejeno število tekstovnih editorjev za pisanje besedil, če bi nanesla potreba.

  Okno št. 21 Izdelava grafov

  Grafe lahko izdelate posamično (če želite upravljati z barvami, oblikami grafov itd), sicer pa se izdelajo avtomatično, tudi s pritiskom na gumb "Celotni preračun podatkov". Grafične editorje lahko uporabite tudi za prikaz drugih grafičnih vsebin (slike, načrti itd.)  Izdelava končnega dokumenta in izpis

  Končni dokument izdelamo in izpišemo v oknu "Kazalo". Dokument uvrstimo v kazalo z nastavitvijo v oknu "Izpis" (glej spodaj), kjer vključimo kontrolno točko "Vključevanje poročil v kazalo". Npr. v oknu "Naložbe v osnovna sredstva" pritisnemo enega od gumbov za tisk, in če je izbrana kontrolna točka za vključevanje izpisa v kazalo, se tam zabeleži in postane del celotnega dokumenta.

  Izdelano kazalo lahko shranimo in pri naslednjem projektu ponovno uvozimo.

  Kazalo lahko uvozimo iz že izdelanega projekta.

  Iz okna "Kazalo" lahko odpiramo okna za vnos besedil.

  Izpisujemo lahko posamezno okno ali celoten dokument. Izpisujemo lahko na tiskalnik ali v PDF datoteke. Tako je končni dokument v PDF formatu.

  Kakšni so videti izdelki

 •