AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Elaborat > Nadgradnja

Nadgradnja programa Elaborat

Elaborat Verzija 8.0

Dopolnitev programa za uporabnike, ki so instalirali program pred 10.05.2022!

Dopolnitev programa 8.0 003

OPOZORILO: Pred instalacijo shranite obstoječ projekt! Ob instalaciji nadgradnje mora biti program Elaborat neaktiven!
Instalacija programa Elaborat 8.0

1. Prilagoditev programa spremmebam v davčni zakonodaji. Program omogoča omejitev zmanjšanja davčne osnove v skladu s spremembo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R). Nastavitev omejitve se vnese v oknu Pogoji poslovanja, kjer se vnese maksimalno zmanjšanje davčne osnove. Od leta 2020 dalje je pri nas 63 % in to pomeni, da ne glede na višino davčnih olajšav davčne osnove ne morete znižati za več kot 63 %.

2. Program je prilagojen zahtevam Slovenskega podjetniškega sklada. Dodani so dodatni kazalci.

3. Izdelano je novo (dodatno) poročilo za denarni tok, ki je oblikovano v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

4. Krediti se lahko vnašajo po tipu (npr. bančni, blagovni) itd., program pa je dopolnjen z izpisom stanja konec leta po tipih.

5. Program je v še večji meri prilagojen zahtevam vodiča za izdelavo analize stroškov in koristi.

6. Dodane so razne druge izboljšave. Npr. dodatni izpisi izkazov stanja po padajoči likvidnosti, sprememnjene procedure omogočajo hitrejše preračunavanje, dodatne kontrole pa omogočajo udobnejše delo.

Elaborat Verzija 7.8 - Povezava z evidenco posojil - samo enkrat se vnesejo krediti

OPOZORILO: Pred instalacijo shranite obstoječ projekt! Ob instalaciji nadgradnje mora biti program Elaborat neaktiven!
Instalacija programa Elaborat 7.8

1. Povezava s programom Cena kapitala omogoča enkraten vnos kreditov v program Cena kapitala, prenos vseh kreditov v program Elaborat in v programu Elaborat avtomatično izdelavo amortizacijskih načrtov za vse kredite naenkrat.

Program iz Cene kapitala uvozi le znesek določenega obdobja (npr. kredit, ki je bil najet 01.06.2014 bo prenesen v Elaborat v projekt, ki se začne 01.01.2016 v neodplačanem znesku na ta dan. Obrestna mera se avtomatično prilagaja. Če je obrestna mera variabilna, program upošteva razmerje med višino euriborja na dan odobritve kredita in na dan začetka projekta (npr. 01.01.2016) ter ustrezno pri lagodi obrestno mero.

2. V oknu za izračun ekonomske donosnosti so dodatni izračuni za diskontirane koristi in diskontirane stroške po vrstah (v skladu z zahtevo Priročnika za izdelavo analize stroškov in koristi 2014 in razpisnih pogojev), prilagojeni so skupni izpisi in izdelani novi.

3. Poenoteno je označevanje posojil in sicer 100+ zgodovinska posojila, 200+ nova posojila in 300+ nova posojila po tekočih cenah. Ustrezno so prilagojni vsi izpisi.

4. Avtomatična prilagoditev pri spremembi pogojev iz preprostega obračuna davka od dobička na obračun davka od dobička v skladu z zakonodajo.

5. Manjše spremembe pri izpisih, oblikovanju oken ipd.

(Uporabniki programa Elaborat, ki so naročeni na vzdrževanje, lahko brezplačno instalirajo program Cena kapitala. Prav tako je brezplačno vzdrževanje progama Cena kapitala, ki vključuje dnevno ažuriranje baz podatkov, do 30.06.2017. Po tem datumu lahko uporabniki naročijo vzdrževanje programa, vendar pa to ni obvezno.)

Intalacija programa Cena kapitala

Elaborat Verzija 7.7 - Avtomatična odprava logičnih napak

Instalacija programa Elaborat 7.7

Če je prej program opozarjal na logične napake, jih sedaj tudi sam odpravi.

Poleg tega so tu še naslednje izboljšave:

 • Nova poročila (netipični poslovni dogodki, amortizacija, pregled terjatev, plačil, zalog na letni ravni...)
 • Dopolnitev oken za analitičen vnos stroškov in prodaje
 • Novo okno za izpis analitičnih podatkov
 • Davčne olajšave za vsako osnovno sredstvo
 • Dodatna možnost zmanjšanja ali povečanja davčne osnove
 • Dopolnjeno kazalo za izdelavo končnega dokumenta:
   avtomatičen izpis naslovne strani in vsebine dokumenta v PDF
   prikaz možnih pdf driverjev
 • Avtomatične kontrole pri spremembah načina dela z DDV v delo brez DDv in obratno
 • Izdelava projekcije poslovanja iz zgodovinskih podakov z možnostjo izbire vrste proizvoda
 • Program sedaj ne le kontrolira podatke in obvešča uporabnika, ampak nekonsistentnosti tudi sam odpravi, kjer je to mogoče
 • Avtomatično shranjevanje amortizacijski načrtov in prenos v vse izračune.
 • Avtomatično brisanje prenešenih načrtov pri brisanju osnovnih podatkov o kreditu.
 • Avtomatično popravljanje nelogičnih ali manjkajočih podatkov (uporabnih lahko pomoč uporabi ali zavrne).
 • Izvoz nekaterih podatkov v excel
 • Elaborat Verzija 7.6 - samo en klik za celoten preračun

 • Večja hitrost delovanja programa
 • Večja zanesljivost
 • Večja izraznost
 • Nove možnosti

  Večja hitrost delovanja programa

  Gumb Celotni preračun smo funkcionalno usposobili tako, da ga lahko pritisnete po kakršni koli spremembi podatkov in si takoj ogledate rezultate sprememb. Delovanje je hitrejše. Poleg tega je potrebno manj klikanja, izračuni so optimizirani, kontrolne procedure pa opozarjajo, če so podatki pomankljivi ali neskladni.

  Večja zanesljivost delovanja programa

  Vključenih je nekaj 10 novih kontrolnih procedur, ki uporabnika opozarjajo na morebitno neskladnost podatkov. Program avtomatično prilagaja nekatere neusklajene podatke, do katerih prihaja npr. pri uporabi starejših projektov, kjer je potrebno spreminjati datume (program jih sam prilagodi).

  Nove možnosti in spremembe

 • Izračun donosnosti nacionalnega kapitala
 • Pomožno okno za spremembo variabilnih stroškov v fiksne pri nespremenjenem obsegu zalog
 • Zmanjševanje zgodovinskih PČR se evidentira pri poslovanju z naložbo in brez
 • Možnost vnosa katere koli vrsta izrednih prihodkov (poleg že obstoječih)
 • Možnost vnosa katere koli vrsta izrednih odhodkov (poleg že obstoječih)
 • Avtomatičen izračun pri spremembah variabilnih stroškov v fiksne (da zaloge ostanejo nespremenjene)
 • Sprememba dimenzij slike na naslovnici
 • Preglednejše označevanje kreditov
 • Novi izpisi, ki dodatno analitično pojasnjujejo izračune.


  Elaborat 7.5

  Zadnji popravki (26.11.2012)

  Seznam zadnjih popravkov in dopolnitev verzije 7.5

  Dopolnitve:
  1. Terminski plan se dopolni, tako da omogoča obdobje (začetek, konec) aktivnosti. Prej samo en datum
  2. Vnos besedil iz kazala (program zapiše v tekstovni editor naslov poglavja, ki je v kazalu)
  3. Dodana mapa DEMO_PROJEKTI, iz katere se lahko nalože demonstracijski projekti
  4. Za shranjevanje v zip datoteko program sam določi mapo _zipi (lahko se še vedno shranjuje tudi v drugih mapah)
  5. Za odpiranje zip datotek program izbere mapo _zipi (uporabnik lahko izbere tudi drugo mapo)

  Odpravljene napake:
  1. Izpis opre4.rep (Naložbe po tekočih in stalnih cenah) se iz kazala ni odpiral.
  2. Izpis bil_spre3.rep (Bilančne spremembe) se iz kazala ni odpiral.

  Po instalaciji ne potrebujete kode za avtorizacijo.


  Pokličite 01/515 32 12 in z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja!

  Cena nadgradnje: 398,00 € + DDV  Novo: Kazala v programu Elaborat ver. 7.5

  Vsebino datoteke, ki jo snamete iz spodaj navedenega spletnega naslova, je potrebno shraniti v mapo c:\elabo7\_kazala.

  Kako jih uporabiti?
  • Odprete nov projekt (lahko jih uporabite tudi pri že obstoječem projektu)
  • Odprete okno Kazalo Elaborata
  • Z gumbom Uvoz kazala uvozite kazalo iz okna "_kazala", ki je podmapa v programu.
  • Besedila za naslove, ki se uvozijo, vnašate (pišete ali kopirate) tako, da se postavite na ustrezen naslov in pritisnete gumb Vnos besedila. Odprlo se bo ustrezno okno, v katerega vnašate besedilo.
  Kazala omogočajo izdelavo celotnega dokumenta (DIIP ali IP) z vsemi vsebinami, ki jih predpisuje uredba.

  Kaj omogočajo kazala?
  • Določajo vsebino dokumenta (DIIP, IP ...)
  • Omogočajo vnos besedil neposredno iz okna Kazala
  Kaj vsebujejo določena kazala?
  • DIP_SC - Kazalo za DIIP po stalnih cenah brez analize stroškov in koristi
  • DIP_SC_CBA - Kazalo za DIIP po stalnih cenah z analizo stroškov in koristi
  • DIP_TC_CBA - Kazalo za DIIP po tekočih cenah z analizo stroškov in koristi
  • IP_SC_CBA - Kazalo za IP po stalnih cenah z analizo stroškov in koristi
  • IP_TC_CBA - Kazalo za IP po tekočih cenah z analizo stroškov in koristi
  Ali so možne spremembe kazal?

  Kazala lahko spremenite in shranite pod novim imenom.

  Kako do kazal?

  Kazala lahko naložite na spodnji povezavi:
  Kazala za Elaborat 7.5  Novosti v izboljšani verziji programa Elaborat 7.5

  Za občine in druge uporabnike

  S programom Elaborat 7.5 je izdelava investicijskih elaboratov, DIIP, IP, predinvesticijskih študij, poslovnih načrtov, sanacijskih programov še bolj enostavna.

  Izjemna poenostavitev izdelave DIIP, IP za občine in druge uporabnike javnih sredstev.

  • Novo glavno okno omogoča izjemno enostavno izdelavo dokumentov
  • Potreben je le vnos podatkov o naložbah, virih financiranja in učinkih naložbe ter pritisk na gumb za izračun in vsi izračuni so gotovi.
  • Za izračune po tekočih cenah je potreben le vnos inflacijskih faktorjev in preračun.
  • Samodejna predpriprava podatkov za analizo stroškov in koristi.
  • Samodejni izračuni finančne in ekonomske donosnosti.
  • Samodejni izračuni upravičenosti do nepovratnih sredstev po delovnem obrazcu 4.
  Prikaz uporabe programa Elaborat za občine.

  Pri razpisih za gospodarske družbe se zaradi hitrosti in povezanosti programa uporabnik lahko ukvarja z vsebino in rezultati načrtovanja ter optimiranja.

  Z nekaj kliki so istočasno izdelane bilance stanja, izkazi uspeha, denarni tokovi, izračun donosnosti, kazalci uspešnosti ter vse pojasnjevalne tabele. Končni dokument se sedaj izdela hitreje in enostavneje.
  Nova verzija omogoča:
  • Poenostavljene nastavitve
  • Zamenjava besed v vseh besedilih z eno potezo
  • Uvoz kazala iz že izdelanih projektov
  • Možnost izpisov v htm format
  • Tisk naslovne strani iz kazala
  • Dodatni izpisi iz drugih projektov
  • Novi izpisi pa omogočajo še večjo izraznost
  Pri izdelavi letnega, srednjeročnega ali dolgoročnega načrta poslovanja ali pri izdelavi investicijskega elaborata lahko upoštevate DDV, obračun davka na dobiček v skladu z zakonom (plačevanje akontacij (poračun in plačilo razlike v naslednjem letu), mesečni plan denarnih tokov pa omogoča pregledno načrtovanje likvidnosti. Načrtuje se lahko po skupinah proizvodov ali samo za celotno poslovanje .

  Izjemna fleksibilnost se kaže v možnostih načrtovanja raznih poslovnih dogodkov kot npr. predčasna vračila dolgoročnih kreditov, odpisi terjatev in obveznosti, odpisi zalog, prodaja osnovnih sredstev. Program avtomatično evidentira izredne prihodke ali odhodke glede na morebitno razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo.

 •