AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila

VPRAŠANJE: Dne 15.04.1999 želimo odkupiti dolgoročno posojilo, ki se odplačuje v enakih anuitetah v znesku 15.400,00 SIT. Prva anuiteta zapade 05.05.1999, nato pa vsakega 5. v mesecu še naslednjih 15 anuitet. Diskontna stopnja je 7 % letno. Koliko znaša diskontirana vrednost dne 15.04.1999?

POT: GLAVNI MENU >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI

POSTOPEK: Problem pri izračunu diskontirane vrednosti dolgoročnega posojila z enakimi anuitetami ni toliko v teoretičnem pristopu (vsako anuiteto je potrebno diskontirati za obdobje od dneva zapadlosti do dneva nakazila diskontirane vrednosti) kot v v praktičnem pristopu. Kako s čim manj dela vnesti večje število podatkov. Postopek na kratko je naslednji:

1. Izdelamo amortizacijski načrt, da dobimo ustrezne anuitete;
2. V oknu DISKONT TERJATEV amortizacijski načrt prenesete (delno ali v celoti)
3. Z gumbom IZRAČUN obračunamo diskont za vse anuitete.

V našem primeru imamo 16 enakih anuitet po 15.400,00 SIT, ki zapadajo vsakega 5. v mesecu. Nominalna vrednost vseh anuitet je torej 16 X 15.400,00 = 246.400,00 SIT.


Podatke vnesemo v okno za izdelavo amortizacijskih načrtov: GLAVNI MENU >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI. Glavnica znaša 246.400,00 SIT, obrestna mera je 0, število anuitet je 16 in anuitete so mesečne. Moratorija ni. Kot datum nakazila vpišemo 05.04.1999, tako, da bo prva anuiteta zapadla 05.05.1999. Pritisnemo gumb IZDELAVA AM. NAČRTA - konformno ali relativno, enake anuitete.

Ko smo tako izdelali amortizacijski načrt z ustreznimi enakimi anuitetami in zapadlostmi, ki ustrezajo našemu namenu, odpremo okno za obračun diskonta: GLAVNI MENU >> OBRESTI >> DISKONT TERJATEV. Pritisnemo gumb PRENOS AM. NAČRTA in vpišemo ustrezne vrednosti. Kot obdobje bomo vpisali od 05.05.1999 do 05.08.2000 (to je datum, ko zapade zadnja anuiteta). Datum zapadlosti je 15.04.1999 in številka obračuna bo nova številka, v našem primeru 22. Diskontna stopnja je 7 %. Pritisnemo gumb IZHOD in prenos podatkov je izvršen.

Sedaj pritisnemo še gumb CTRL+PGDN, tako da se postavimo na zadnji zapis, ki je bil vnešen ter pritisnemo gumb IZRAČUN. Program diskontira vse podatke istočasne. Pritisnemo gumb TISK in izpišemo obračun diskonta.

ODGOVOR: Znesek diskonta za vse anuitete znaša 11.038,99 SIT. Diskontirana vrednost celotnega posojila pa 235.361,01 SIT.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

5. PRIMERI IZRAČUNOV EFEKTIVNE OBRESTNE MERE (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

  1. Primer cena dolgoročnega posojila z bančno garancijo
  2. Primer cena dolgoročnega posojila z depozitom
  3. Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila
  4. Primer cena dolgoročnega posojila - z moratorijem, znana je višine anuitete
Primer cena dolgoročnega posojila s stroški evidence